Status #73338

Монгол хүн байна уу? [...]


Ulaanbaatar, Ulaanbaatar
via Ubuntu Planet
Монгол хүн байна уу?
Nic G
Та нэг бүлэг үүсгэж, үгийг нь тарааж болно! (Би Google орчуулгыг ашигласан, буруу бичсэн тохиолдолд уучлаарай)
Thursday 11 January 2018, 12:45:47
Please login to make a comment

© 2014 - 2020 Collective Evolution
Collective Evolution is powered by Coeō © 2014 - 2020 Coeō (Matthew Dowle) | Designed and developed by Matthew Dowle | Coeō Terms and Conditions / Legal | Sitemap